چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸ ۳۹۲
طبقه بندی: یادداشت
چچ
2KjYsdix2LPZiiDYrdmC2YjZgiDYtNmH2LHZiiDYr9ixINmF2K/Zitix2YrYqiDYtNmH2LHZiiDZhdmH2K/ZiiDZgdmH2YXZitiv2Yc=

بررسی حقوق شهری در مدیریت شهری مهدی فهمیده

حقوق شهری شاخه ای منشعب از حقوق اساسی و حقوق اداری است که هر دوی آن ها از شاخه های حقوق داخلی عمومی محسوب می شوند و موضوع آن رابطه ی مردم شهر یا شهرداری، و حقوق و تکالیف آن ها در برابر یکدیگر، و اصول هدف ها و وظایف و روش انجام آنها، و اداره ی امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد کرد. به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند.

شهروندی به عنوان یکی از مشتقات "شهر" ارتباط تنگاتنگی با شهرنشینی داشته و به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌ های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته ‌اند. از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌ های مختلف جامعه است و این روابط اجتماعی می‌ بایست تحت نظم و قاعده‌ ای درآید.

اصلی ‌ترین بحث در حیطه حقوق شهروندی، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. این قوانین تضمین کننده حقوق شهروندان در برابر دولت و حاکمیت بوده و از سوی دیگر با تبیین و تشریح تکالیف شهروندی؛ سهم هریک از شهروندان در حمایت از قدرت عالیه و حقوق دولت را مشخص می کند؛ لیکن برای تعیین حقوق و امتیازات مردمی و همچنین تکالیف آنان در برابر یکدیگر و دولت می بایست قواعد و متون حقوق شهروندی را جستجو کرد. اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید لیکن آنچه اکنون به عنوان قانون شهرداری پیش روست، محتاج به روز رسانی و کارآمدی بیشتر است.

دکتری مدیریت بحران شهری و کارشناس حقوق قضایی

منبع:
آدرس کوتاه شده: