پنجشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۸۸ ۰۰:۰۰
چچ
2KjYsdin2Yog2YHYttin2Yog2LPYqNiyINit2KfYtNmK2Ycg2YPYp9mG2KfZhCDZhtiz2KrYsdmGINiMINmK2YMg2YXZitmE2YrYp9ix2K8g2LHZitin2YQg2KfYudiq2KjYp9ixINi12LHZgSDYtNivIA==

شهردار منطقه یک:

برای فضای سبز حاشیه کانال نسترن ، یک میلیارد ریال اعتبار صرف شد

شهردار منطقه یک گفت :هم اکنون برای فضای سبز حاشیه کانال نسترن مشهد در منطقه یک ،یک میلیارد ریال اعتبار صرف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد در روز پنج شنبه مسعو دایاز،هدف از انجام این فعالیت را ضرورت احداث فضاهای جدید و استفاده بهینه از مکان های بدون استفاده در منطقه یک اعلام کرد .
وی گفت: تاکنون عملیات خاکبرداری، جدول گذاری، ایجاد سیستم لوله کشی جدید، فضای سبز و کاشت گونه گیاهی در فاز یک آن به پایان رسیده است.
وی تأکید کرد:با برنامه ریزی های صورت گرفته اجرای این طرح که از اوایل آبانماه آغاز شده بود تا پایان اسفند به پایان می رسد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3621306419373
Qt: 2.5543568134308