شنبه, ۰۳ بهمن ۱۳۸۸ ۰۰:۰۰
چچ
NDAg2K/Ysdi12K8g2KfYsiDYqNiz2KrYsdmKINmH2Kcg2K/YsSDYqNmK2YXYp9ix2LPYqtin2YbZh9in2Yog2YXYtNmH2K8g2LLYp9im2LHYp9mGINmH2LPYqtmG2K8=

40 درصد از بستری ها در بیمارستانهای مشهد زائران هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی گفت: 40 درصد از بیمارانی که در بیمارستانهای مشهد بستری می شوند زائرین به این شهر هستند.

مرتضی احتشام فر افزود: در کشورهای توسعه یافته سهم بهداشت و درمان بیش از 50 درصد است در حالی که در کشورهای در حال توسعه سهم بهداشت و درمان 30 درصد است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی با اشاره به خدمات بهداشت و درمان اولیه اظهار داشت: اولین اولویت ما در مناطق محروم در جهت دریافت حداقل نیازهای بهداشتی اولیه است.

احتشام فر گفت: در بحث پزشک در حال در خراسان رضوی بیش از 80 پزشک کم داریم.

وی از دولت و مجلس خواست که طرح خودگردانی بیمارستانها را حذف کنند زیرا با این وضعیت مدیران بیمارستانها کمتر به دغدغه های بیماران می پردازند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی تصریح کرد: باتوجه به وجود 300 زائر در سال در استان 25 میلیارد تومان هزینه بهداشت و درمان به زائران می شود که اگر این مشکل حل شود این هزینه در سطوح شهرستانهای استان توزیع می شود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.8909414609273
Qt: 4.7240529060364