شنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۸۹ ۰۰:۰۰
چچ
2YXYtNin2LrZhCDYstio2KfZhNmHINiz2KfYsiDYr9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2LTYtCDZhdi02YfYryDYs9in2YXYp9mGINiv2YfZiiDZhdmKINi02YjZhtivIA==

مشاغل زباله ساز در منطقه شش مشهد سامان دهی می شوند

شهردار منطقه شش از اجرای طرح سامان دهی مشاغل زباله ساز در ناحیه یک این منطقه به منظور حفظ بهداشت معابر و محیط شهری خبر داد.

شهردار منطقه شش از اجرای طرح سامان دهی مشاغل زباله ساز در ناحیه یک این منطقه به منظور حفظ بهداشت معابر و محیط شهری خبر داد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3785200119019
Qt: 1.0761983394623