یکشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۴۰
چچ
2Ybar9in2Ycg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8g2KjZhyDYqNin2YHYqiDZh9in2Yog2YHYsdiz2YjYr9mH2Iwg2KjZhyDZg9in2LHar9mK2LHZiiDZhdi02KfYsdmD2Kog2YXYsdiv2YXZiiDYp9iz2Ko=

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد؛

نگاه مدیریت شهری به بافت های فرسوده، بکارگیری مشارکت مردمی است

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد گفت: نگاه شهرداری مشهد در مواجه با بافت های فرسوده، در نظر گرفتن مشوق است به این طریق بتواند عوامل و ساکنین منطقه را به وسیله مشوق ها به مشارکت دعوت کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مجتبی شاکری روش در جلسه شهرداری منطقه هشت مشهد با محوریت موضوع نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده، اظهار کرد: سازمان بازآفرینی مشهد دیرتر از سایر کلانشهرها تشکیل شده است.

وی با اشاره به بافت تاریخی منطقه آبکوه، افزود: در گذشته در رابطه با این بافت اقداماتی صورت گرفته که به نتیجه نرسیده است.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد بیان کرد: در حال حاضر ما در منطقه آبکوه به دنبال پروژه اقتصادی نیستیم و هم اکنون کلیه پروانه ها را صفر کرده و برای اخذ پروانه هیچ ریالی از مردم مطالبه نداریم، در ازای این موارد نیز یکسری مشوقاتی لحاظ شده تا مردم خود پای کار بیایند.

شاکری روش تاکید کرد: نگاه شهرداری مشهد در مواجه با بافت های فرسوده، در نظر گرفتن مشوق است به این طریق بتواند عوامل و ساکنین منطقه را به وسیله مشوق ها به مشارکت دعوت کند.

وی اضافه کرد: در حاضر نگاه صرفا اقتصادی و کالبدی در بافت های فرسوده اتفاقی را رقم نمی زند. در بحث سند ملی بازآفرینی ما با پنج گونه بافت مواجه هستیم که یکی از آن ها بافت های تاریخی است.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد تاکید کرد: نگاه شهری در بحث بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده به کار گیری مشارکت مردمی است که با در نظر گرفتن مشوق ها این امر جدی تر دنبال می کند تا مردم و مالکان را سمت احیا و نوسازی سوق دهند.
غزاله شهیدی
 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.86811860402425
Qt: 0.32956600189209