چهارشنبه, ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۲۱ ۳۶۶
طبقه بندی: یادداشت
چچ
2LPYp9iu2Kog2Ygg2LPYp9iyINi62YrYsSDZhdis2KfYsiDYrNix2YUg2KfYs9iqINmK2Kcg2KrYrtmE2YHYnyDZhdmH2K/ZiiDZgdmH2YXZitiv2Yc=

ساخت و ساز غیر مجاز جرم است یا تخلف؟ مهدی فهمیده

ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن ضمانت های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده 100 با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات جرایم کیفری تخلفات ساختمانی در نظرگرفته است که با این وجود هنوز تخلفات ساختمانی انجام می شود و لذا ضرورری است ماهیت کیفری و غیر کیفری(تخلف) تخلفات ساختمانی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ یکی از موضوعات مهم در حوزه شهروندی لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز است.ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن ضمانت های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده 100 با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات جرایم کیفری تخلفات ساختمانی در نظرگرفته است. با این حال هنوز شاهد توسعه و گسترش روزافزون تخلفات ساختمانی هستیم. این وضع، بررسی ضمانت‌های اجرایی موجود و اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی را ضروری کرده است. لذا ضرورری است ماهیت کیفری و غیر کیفری(تخلف) تخلفات ساختمانی مورد بررسی قرار گیرد.

ماهیت جرایم کیفری ساخت و ساز غیر مجاز: در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به پنج گروه تقسیم شده‌اند که از جمله آنها مجازات‌های بازدارنده است. در تعریف مجازات‌های بازدارنده آمده است: «مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.» بر اساس تعریف مذکور، تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات‌های بازدارنده است. متون قانونی اخیر از جمله مواد 32 و 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این‌گونه تخلفات است.

ماهیت جرایم غیرکیفری(تخلف) ساخت و ساز غیر مجاز: دلایل زیر نشان‌دهنده ماهیت غیرکیفری تخلفات ساختمانی است مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. مراجع اختصاصی همچون کمیسیون ماده 100 و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه محسوب نمی‌شوند. مجازات کیفری از نظر حقوقی دارای آثار خاصی است که در مورد تخلفات ساختمانی، آن آثار و احکام مطرح نیست، از جمله اینکه مطابق اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» مجازات‌ها فقط نسبت به شخص مجرم قابل اعمال است، در صورتی که بنا بر تبصره‌های 3 و 4 ماده 100 ممکن است شخصی غیر از متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود.

دکتری مدیریت بحران شهری و کارشناس حقوق

آدرس کوتاه شده: