شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۰۲ ۲۷۸
طبقه بندی: یادداشت
چچ
2KjZiNiv2KzZhyDYsdmK2LLZiiDZh9mI2LTZhdmG2K8g2YXZh9iv2Yog2YHZh9mF2YrYr9mH

بودجه ریزی هوشمند مهدی فهمیده

بودجه شاهرگ حیاتی سازمان ها است. زیرا سازمان ها تمام فعالیت های مالی خود را از تولید خدمات و تولید درآمد براساس سند و قانون بودجه انجام می دهند، بودجه بندی را فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می دانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بودجه هدف ها و راهبردها را به صورت عبارت های مالی درآورده و راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آن ها را هموار می سازد. نظام بودجه ‌بندی و کنترل بودجه ‌ای در بالابردن سطح مسئولیت پاسخگویی عمومی مدیریت شهری به شهروندان و نمایندگان آن ها، نقش برجسته ‌ای دارد.

بر اساس ماده 23 آیین نامه مالی شهرداری ها،مصوب تیرماه 1346 بودجه شهرداری، عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد منابع مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه آن ها پیش بینی می شود و پس از نصویب انجمن شهر قابل اجرا است.

بودجه ریزی عملیاتی آخرین تلاش ها برای نیازهای امروزه دولت ها و سازمان ها از جمله شهرداری ها به شمار می آید. هر چند در این سیستم تلاش شده است که تمام نیازها رفع شود؛ لیکن اجرای این سیستم با چالش هایی روبرو است.

برخی از این چالش ها شامل تمرکز و عدم تمرکز، توزیع هدفمند و عادلانه منابع، محاسبه قیمت تمام شده و مدیریت آن، استاندارد سازی، همسو سازی فعالیت ها و ... می شود.

بودجه ریزی هوشمند، الگویی جدید در سیستم بودجه ریزی است. در این شیوه سازمان ها قادرند ضمن رعایت شاخص های عدم تمرکز، وحدت و یکپارچگی در اهداف را حفظ نموده و بر خردترین اجزای خود نظارت کنند، این توانایی است که در هیچ کدام از شیوه های بودجه ریزی معرفی شده تاکنون، ارائه نشده است.

ارکان بودجه ریزی هوشمند شامل استاندارد سازی، قیمت تمام شده و خودکنترلی می شود. در این شیوه استانداردها و محاسبه قیمت تمام شده به صورت هوشمند صورت می گیرد و از یک فرآیند وقت گیر و هزینه بر، به یک فرآیند ساده و با کمترین زمان قابل تصور تبدیل می شود.

دکتری مدیریت بحران شهری و کارشناس حقوق

آدرس کوتاه شده: