یکشنبه, ۰۵ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۰۲
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
چچ
2LfYsdin2K3ZiiDZiCDYp9is2LHYp9mKINmB2KfYsiDYp9mI2YQg2KfYs9iq2YLYsdin2LEg2K/Zgdin2KrYsSDZhdiv2YrYsdmK2Kog2b7YsdmI2pjZhyDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdmG2KfYt9mCIChQTU8p

طراحی و اجرای فاز اول استقرار دفاتر مدیریت پروژه شهرداری مناطق (PMO)

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از طراحی و اجرای فاز نیازسنجی دفتر مدیریت پروژه در شهرداری مناطق مشهد خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی با اعلام این مطلب اظهار کرد: باتوجه به اینکه یکی از ضرورت های شهرداری مشهد، دراین مقطع زمانی افزایش اختیارات شهرداری های مناطق درفرآیندهای چرخه حیات پروژه (تعریف، مطالعات، اجرا، کنترل و خاتمه) است، وجود واحدی تخصصی توانمند درزمینه مدیریت موثر پروژه ها، موضوعی مهم و قابل تامل است.

وی افزود: بدین منظور با توجه به کارگیری هرچه بیشتر دانش مدیریت پروژه شهرداری، در نقشه استراتژی مناطق هدفی با عنوان ارتقا نظام مدیریت پروژه با شاخص وضعیت استقرارPMO لحاظ شده است .

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد بیان کرد: بدین منظور پروژه بهبودی تحت عنوان نیازسنجی استقرار دفترمدیریت پروژه مناطق در گروه راهبری سبد پروژه های شهری درهشت گام تعریف و عملیاتی شد.

بارانی در خصوص هشت گام مزبور بیان کرد: گام اول تعریف و شفافیت هدف ها گام دو شناسایی ذینفعان وانتظارات گام سوم انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازمدیران میانی سازمان گام چهارم طرح ریزی و اجرا رویکردی درنیازسنجی و بررسی موجودیت PMO گام پنجم بررسی و ارائه سناریوهایی پیشنهادی جهت جایگاه سازمانی دفتر مدیریت پروژه گام ششم شناسایی نگرانی های پرسنل وتاثیرایجادی از استقراردفتر مدیریت پروژه گام هفتم برقراری تعامل با پرسنل و گام هشتم تدوین برنامه مدیریت تغییر ( پیشنهادات) است.

وی در خصوص گام سوم (انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازمدیران میانی سازمان) بیان کرد: گام سوم این پروژه با برگزاری جلسات مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با حضورشهرداران، معاونین و روسای ادارات(مناطق 7،6،4،3،2) صورت گرفت.

بارانی در خصوص گام چهارم (طرح ریزی واجرا رویکردی درنیازسنجی وبررسی موجودیت PMO) نیز خاطرنشان کرد: گام چهارم پروژه مزبور، با طراحی پرسشنامه نیازسنجی دفترمدیریت پروژه انجام و از 53 نفر مدیر و کارشناسان ستادی مناطق درخصوص کارکردهای موردنیاز دفترمدیریت پروژه مناطق تکمیل و انجام شده است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.954216003418
Qt: 1.8653426170349