پنجشنبه, ۰۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۲:۵۲
چچ
2YfZhtixINmIINin2YTZgtin2KEg2LHZgdiq2KfYsdmH2KfZiiDZhdmI2LHYryDYp9mG2KrYuNin2LEg2LLZhdmK2YbZh+KAjNmH2KfZiiDYr9iz2KrZitin2KjZiiDYqNmHINi02YfYsdmKINio2Kcg2YPZitmB2YrYqiDZhdmG2KfYs9io

هنر و القاء رفتارهای مورد انتظار زمینه‌های دستیابی به شهری با کیفیت مناسب

برای تاثیر گذاری بیشتر یک رفتار مثبت اجتماعی می توان از روش‌های مختلف تبلیغاتی اثربخش استفاده کرد. در این زمینه مدیران شهری می‌کوشند در مسیر اهدافی که برای شهر و شهروندان پیش‌بینی شده است و از طریق هنر و القاء رفتارهای مورد انتظار زمینه‌های دستیابی به شهری با کیفیت مناسب برای زندگی را فراهم آورند.


اصولاً برنامه‌های تبلیغاتی که در این راستا نوشته می‌شود عمدتاً با یک الگوی مشخص در محتوا و نحوه ارائه همراه خواهد بود که می تواند تأثیرگذاری را در بین مخاطب پی داشته باشد .
البته الگوی ارائه شده در محتوا و نحوه ارائه گاها هدف اصلی برنامه تبلیغاتی نیست بلکه در پس آن پیامی نهفته است که انتظار می‌رود شهروند با آن ارتباط پیدا کرده و نهایتاً آن رفتار را در زندگی خود استفاده نمایید.
برنامه تبلیغاتی "مشهد مهربان" ، را هم می‌توان از این جنس برنامه‌ها دانست که می‌کوشد ارزش افزایی رفتار مثبت اجتماعی مهربانی را در روابط اجتماعی برای شهروندان القا نماید .زیرا مشهد شهری زائر پذیر و منتسب به امام مهربانی هاست فلذا شهروندان این شهر نه تنها در بین خود بلکه در ارتباط با زوار این امام همام باید تداعی کننده و جلوه ای از مهربانی باشند .
بستر مناسب این برنامه تبلیغاتی یعنی نوروز که شهروندان در فرح و شادی آمدن بهار هستند نیز از نکات مثبت این برنامه تبلیغاتی است هر چند که می توان با افزایش ابعاد مختلف هنری ، سمعی و بصری تبلیغاتی دیگر این برنامه خوب را به یک کمپین بزرگ تبدیل نمود. اما با این حال نباید از تلاش کسانیکه کوشیده‌اند یک مفهوم خوب یعنی مهربانی را در روابط اجتماعی و در قالب موضوع هدیه ارائه نمایند چشم‌پوشی کرد .
امید که در ادامه فعالیت های مدیریت شهری بر پایه همین پیام شاهد بهره گیری از هنر در قالب های مختلف و توسط تمامی ارکان ابر سازمان شهرداری با همراهی سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری و استانی در لوای این پیام باشیم که قطعاً این موضوع می‌تواند تأثیرگذاری را چندبرابر نماید.


سید رحمان میرزاییان _ پژوهشگر و فعال رسانه

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4068274497986
Qt: 1.1711795330048