سه شنبه, ۰۹ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۳۰
چچ
2YXYr9mK2LHZitiqINmH2YjYtNmF2YbYryDYqNit2LHYp9mGINiv2LEg2LTZh9ixLdmF2YfYr9mKINmB2YfZhdmK2K/Zhw==

مدیریت هوشمند بحران در شهر-مهدی فهمیده

ﺑﺤﺮان؛ ﺗﻬﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺟﺪی ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﻮد، ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاری را ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ، ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﺪف آن ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ، ﮐﻨﺘﺮل و رﻓﻊ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ. ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. امروزه شهرهای بزرگ با مسائل و چالشهای عدیده ای از جنبه پایداری مواجه می باشند که این موضوع، در مواقع بحرانی و مدیریت پایدار بحران، تبعات منفی بسیاری را به همراه دارد.

این مسائل شامل بلایای طبیعی به ویژه زلزله، سیل، طوفان و نیز چالش های انسان ساخت مانند اختلالات ترافیکی، زیست محیطی و امنیتی می گردد. مدیریت و پیشگیری بحران در کلان شهرها امری دشوار است . توسعه سریع فناوری های جدید و فرایندهای نوآوری، مدل جدیدی از شهرها را به نام شهر هوشمند به وجود آورده است. در این راستا ایده شهر هوشمند می تواند با برنامه ای جامع به عنوان الزامی بی بدیل و کارآمد، برای پایداری شهرها به ویژه در مواقع بحرانی بکار گرفته شود. در سال های اخیر به منظور پشتیبانی از مدیریت بحران , تمایل و رشد فزاینده ای در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) را شاهد بوده ایم.

استفاده از تکنولوژی‌های روز در مدیریت بحران‌های طبیعی به ما کمک میکند تا تلفات ناشی از این حوادث را به حداقل میزان ممکن برسانیم. در گذشته مدیریت بحران به عنوان یک عمل در واکنش به بلایای طبیعی متمرکز شده بود در حالیکه امروزه در حرکت به سمت هوشمندی توانایی شهر برای پاسخگویی موثر در برابر بلایای طبیعی به شدت به استفاده از زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بستگی دارد.

مدیریت بحران و شرایط اضطراری در سه دوره 1- پیش از بحران 2- حین بحران و 3- پس از بحران صورت می‌گیرد و از طرف دیگر سه تکنولوژی نوظهور که به مدیریت بحران کمک می‌کند شامل، 1- هوش مصنوعی 2- اینترنت اشیا و 3- بلاکچین می باشند.

از روی هم گذاری فازهای مختلف بحران با تکنولوژی‌های نوظهور می توان بستر بسیار گسترده‌ای را برای مدیریت بحران هوشمند ارائه داد؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز و ﭘﯿﺸﺮﻓته، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آنﻫﺎ را دارد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد، ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻮده و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در جواﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان دارد.

دکتری مدیریت بحران

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9609325726827
Qt: 1.9679844379425