فهرست اخبار گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
 • هوا ناسالم است
  شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰
  با ثبت شاخص کلی 123؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۵۶
  با ثبت شاخص کلی 97؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۰۴
  با ثبت شاخص کلی79 ؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۰۸
  با ثبت شاخص کلی 74؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  یکشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۰۶
  با ثبت شاخص کلی 87؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۰۶
  با ثبت شاخص کلی 73؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد همچنان ناسالم است
  چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۷:۵۶
  با شاخص کلی 111؛

  هوای مشهد همچنان ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منواکسید کربن و دی اکسید گوگرد از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا ناسالم است
  سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۰۷:۵۵
  با ثبت شاخص کلی 116؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا ناسالم است
  دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۱۱
  با ثبت شاخص کلی 158؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا ناسالم است
  یکشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ۰۷:۵۵
  با ثبت شاخص کلی 139؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.