فهرست طبقات
فهرست اخبار گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
 • هوا پاک شد
  پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۴۴
  با ثبت شاخص کلی 52؛

  هوا پاک شد

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا ناسالم است
  چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۵۶
  با ثبت شاخص کلی 111؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا ناسالم است
  سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۳۲
  با ثبت شاخص کلی 130؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا قابل قبول است
  دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۱۳
  با ثبت شاخص کلی 87؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا ناسالم است
  یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴
  با ثبت شاخص کلی 114؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا قابل قبول است
  شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۱۹
  با ثبت شاخص کلی 90؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا همچنان ناسالم است
  پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۳۵
  با ثبت شاخص کلی 114؛

  هوا همچنان ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ذرات معلق و منو اکسید کربن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا ناسالم است
  چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۳۱
  با ثبت شاخص عدد 123؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا ناسالم است
  سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۱۴
  با ثبت شاخص کلی 114؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا ناسالم است
  دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۰۶
  با ثبت شاخص کلی 102؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.