فهرست طبقات
فهرست اخبار گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
 • هوای مشهد قابل قبول است
  پنجشنبه, ۰۸ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۴۵
  با ثبت شاخص کلی 96؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا همچنان ناسالم است
  یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۸
  با ثبت شاخص کلی 133؛

  هوا همچنان ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا ناسالم است
  شنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۵۲
  با ثبت شاخص کلی 105؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۲۱
  با ثبت شاخص کلی 83؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد و ازن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۰۷:۵۵
  با ثبت شاخص کلی 87؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید نیتروژن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۱۷
  با ثبت شاخص کلی 93؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول شد
  دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۱۶
  با ثبت شاخص کلی 87؛

  هوای مشهد قابل قبول شد

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا همچنان ناسالم است
  یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۰۷:۵۱
  با ثبت شاخص کلی 144؛

  هوا همچنان ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا ناسالم است
  شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰
  با ثبت شاخص کلی 123؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۵۶
  با ثبت شاخص کلی 97؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.