فهرست طبقات
فهرست اخبار گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
 • هوای مشهد قابل قبول است
  یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۱۹
  با ثبت شاخص کلی 82؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۵۳
  با ثبت شاخص کلی 78؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۸
  با ثبت شاخص کلی 74؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۵
  با ثبت شاخص کلی 80؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  یکشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰
  با ثبت شاخص کلی 84؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  شنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۴۵
  با ثبت شاخص کلی 59؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۴۵
  با ثبت شاخص کلی 67؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا همچنان ناسالم است
  یکشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۵۶
  با ثبت شاخص کلی 116؛

  هوا همچنان ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا ناسالم است
  شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۴۹
  با ثبت شاخص کلی 111؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  پنجشنبه, ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۴۵
  با ثبت شاخص کلی 99؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.