فهرست طبقات
فهرست اخبار گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
 • هوای مشهد قابل قبول است
  پنجشنبه, ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۴۵
  با ثبت شاخص کلی 99؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۵۰
  با ثبت شاخص کلی84؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن و ذرات معلق بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۵۱
  با ثبت شاخص کلی 87؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد ناسالم است
  شنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۴۴
  با ثبت شاخص کلی 116؛

  هوای مشهد ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  پنجشنبه, ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۲
  با ثبت شاخص کلی 77؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  دوشنبه, ۰۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۶
  با ثبت شاخص کلی 67؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۱
  با ثبت شاخص کلی69؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۴۷
  با ثبت شاخص کلی 56؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ذرات معلق از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  سه شنبه, ۰۱ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۵۵
  با ثبت شاخص کلی 53؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۰۳
  با ثبت شاخص کلی 76؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منواکسید کربن و ازن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.