فهرست اخبار گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
 • هوای مشهد قابل قبول است
  پنجشنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴
  با ثبت شاخص کلی 93؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  چهارشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۱۴
  با ثبت شاخص کلی 87؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  سه شنبه, ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۲۹
  با ثبت شاخص کلی 78؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  دوشنبه, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۰۸
  با ثبت شاخص کلی 61؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ذرات معلق بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  یکشنبه, ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۲۶
  با ثبت شاخص کلی 53؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۰۵
  با ثبت شاخص کلی 61؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  پنجشنبه, ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۳۷
  با ثبت شاخص کلی 82؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۴۲
  با ثبت شاخص کلی 84؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۱۰
  با ثبت شاخص کلی 98؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  دوشنبه, ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۱۴
  با ثبت شاخص کلی 96؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.